Khmer Translations, KRT Monitor Issues 31-40

បញ្ជីរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍របស់អ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហម

ស្តីពីសវនាការខ្មែរក្រហម លេខ ៣១ ដល់លេខ ៤០ ជាភាសាខ្មែរ

ក្នុងការស្មានទុកជាមុននៃសាលក្រមសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿង០០២ ដំណាក់កាលទី១ (សំណុំរឿង​០០២​/០១) ដែលនឹងអាចចេញ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេលពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៤ ខាងមុខនេះ ក្រុមការងារឃ្លាំមើល​សាលា​ក្តីខ្មែរក្រហមនៃ​ គម្រោង​ផ្តួច​ផ្តើម​យុត្តិធម៌អន្តរ ជាតិប្រចាំអាស៊ី (AIJI) នឹងធ្វើការចុះផ្សាយជារៀង​រាល់​ខែ​នូវ​របាយ​ការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ចំនួន១០ ជា​ភាសា​ខ្មែរ។ របាយ​ការណ៍របស់ពួក​យើង​ បានលើកឡើងអំពីការផ្តល់​ សក្ខី​កម្ម ក៏ដូចជាបញ្ហានីតិវិធីច្បាប់ និង​បញ្ហាការ​នៃ​គ្រប់គ្រងសវនាការ ដែលបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ នៅ​ក្នុង​កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿង០០២/០១។

របាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់ពីលេខ ៣១ ដល់លេខ ៤០ បានរាយការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែ​សីហា រហូត​ដល់ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២។ នៅក្នុងអំឡុងពេលដប់សប្តាហ៍ដែល​បានរាយ​ការណ៍ជូនដោយរបាយ​ការណ៍​​ទាំងដប់លេខនេះ អង្គជំនុំជម្រះ បានខិតខំប្រឹង ប្រែងដើម្បីរក្សាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីឲ្យប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​ពេល​វេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទោះបីជាមានការរំខានមួយចំនួនបានកើតមាន ឡើងក៏ដោយ ដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​សុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទ ជាពិសេស ទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទលោក អៀង សារី (ជា ឧទាហរណ៍ សូមលើរបាយការណ៍លេខ ៣៦ ចុះខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២)។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី កិច្ចដំណើរការ នីតិ​វិធី បានចាប់ផ្តើមសវនាការ លើភស្តុតាង ស្តីពីផ្នែកទីបីនៃសំណុំរឿង០០២/០១ (សូមមើលរបាយការណ៍ លេខ​៣៨) ដែលបានបង្ហាញពីផ្នែកជាច្រើននៃដីកាដំណោះ ស្រាយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធយោធា និងការ បំផ្លាស់​ទី​លំនៅប្រជាជន។ ក្នុងរបាយការណ៍លេខ ៣៩ មានការបង្ហាញពីការដាក់ បញ្ចូលនូវសំណុំរឿង ទួលពោធិ៍ជ្រៃ ទៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង០០២/០១។ ជាលទ្ធផល សវនាការលើភស្តុតាងជាឯកសារ ត្រូវបានរៀបចំ ឡើង ដើម្បីស្តាប់​​ពី​ប្រធាន​បទទាំងនេះ (សូមមើលរបាយការណ៍លេខ ៣៨, ៣៩ និង ៤០)។

ក្នុងអំឡុងពេលវេលាដែលបានរាយការណ៍ជូនដោយរបាយការណ៍ទាំងដប់លេខនេះ  សាក្សី និងដើម​បណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណីជាច្រើរូប បាន មកផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីផ្នែកទីពីរ និងទីបីនៃសំណុំរឿង០០២/០១។ មុននឹងជនជាប់​ចោទលោក អៀង សារី ត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ អង្គជំនុំជម្រះ បានស្តាប់សក្ខីកម្ម សាក្សី​ដែលជាអ្នកធ្លាប់បានបម្រើការងារឲ្យក្រសួងការបរទេសកន្លងមក មានដូចជា​៖ លោក សួង ស៊ីគឿង និងលោក អ៊ុង ថុងហឿង (សូមមើលរបាយការណ៍លេខ ៣១​ និង ៣១)។ សាក្សីដែលមកពីក្រសួង ឃោសនាការ ក៏បាន​មកផ្តល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះផងដែរ មានដូចជា៖ អ្នកស្រី ស សៀក និង លោក គឹម វុន (សូម​មើល របាយការណ៍លេខ ៣៣)។ សាក្សី នង សុផង់ ដែលមកពីអង្គភាពដោះលេខកូដ សារទូរលេខ ក៏បានមក​បង្ហាញខ្លួនផងដែរនៅចំពោះមុខ អង្គជំនុំជម្រះ ហើយបានរៀបរាប់ពីនីតិវិធី និងរចនា សម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងការសម្ងាត់​របស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា (របាយការណ៍លេខ ៣៤ ដល់ ៣៥)។ ទោះបីជាជន ជាប់ចោទលោក អៀង សារី​ បានមានជម្ងឺយ៉ាងណាក៏ដោយ  នៅសប្តាហ៍ដែលបានរាយការណ៍ជូនដោយ របាយការណ៍លេខ ៣៦​ បានបង្ហាញ​ពីការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី ជា សាយ ដែលជាជាងជួសជុលរថយន្ត ឲ្យបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ដោយសារ​តែ​ជន​ជាប់ចោទលោក អៀង សារី បានលះបង់សិទ្ធិក្នុងការតាមដានស្តាប់ សក្ខីកម្មរបស់​សាក្សីរូបនេះ។ ការផ្តល់សក្ខី​កម្ម​របស់សាក្សី នឹម សែម បានរាយការណ៍ជូនក្នុងរបាយការណ៍ លេខ ៣៧។ អ្នកស្រី បានផ្តល់សក្ខីកម្មស្តីពី​បទ​ពិសោធន៍​របស់អ្នកស្រីដែល ជាអ្នកចម្រៀង និងជាអ្នកអានសារ ព័ត៌មានឲ្យក្រសួងព័ត៌មាន និងឃោសនា​ការ​ក្នុង​របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ សាក្សី ខៀវ អេន ដែលធ្លាប់បាន បម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងដូចគ្នាខាងលើនេះ បានមកផ្តល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍ដែលបានរាយការណ៍ជូន ដោយរបាយការណ៍លេខ ៣៨។ លោក មាស វឿន ដែលជាសាក្សីដំបូងគេមកផ្តល់សក្ខីកម្មស្តីពីផ្នែកទីបីនៃ សំណុំរឿង០០២/០១ បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុង សប្តាហ៍ដែល​បានរាយការណ៍ជូនដោយ របាយការណ៍លេខ ៣៨ និងលេខ ៣៩។ គាត់បានផ្តល់សក្ខីកម្ម ស្តីពីបទពិសោធន៍​របស់​គាត់នៅ ក្នុងកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា រួមទាំងនៅ ពេលដែលគាត់បានបម្រើការជាមេបញ្ជាការរងកងពលក្នុង​ភូមិ​ភាគបស្ចិម។ រីឯដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលបាន ចូលខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នាខាង​លើនេះ គឺលោក អែម អឿន ដែលបានរៀបរាប់ ពីការអនុវត្តន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជា​ធិបតេយ្យ (របាយការណ៍លេខ ៣៣ ដល់លេខ ៣៤) ហើយនិងអ្នកស្រី យឹម សុវណ្ណ ដែលបានមកផ្តល់សក្ខីកម្ម​ស្តីពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីក្នុងអំឡុងពេល ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុង ភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយនិងការជម្លៀសចេញពីខេត្ត កណ្តាលក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ (របាយការណ៍លេខ ៤០)។ លើសពីនេះ​ទៅទៀត ជនជាប់ ចោទលោក នួន ជា ត្រូវ បានអនុញ្ញាតឲ្យមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងសវនាការ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីផ្នែកមួយចំនួននៃដីកា ដំណោះស្រាយ ដែលត្រូវបានអានដោយអង្គជំនុំជម្រះ (របាយការណ៍លេខ ៣៩) ។

បញ្ហានីតិវិធីផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនៗ បានបន្តកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលដប់សប្តាហ៍​នេះ។ ជា ឧទាហរណ៍ បញ្ហាលើ នីតិវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រើប្រាស់ឯកសារដែលកំពុងសួរដេញដោលសាក្សី (របាយ​ការណ៍ លេខ ៣២, ៣៣, ៣៥​ និង ៣៩) នៅតែស្ថិតក្រោមការ ពិភាក្សាដេញដោល ទោះបីជាធ្លាប់មានសេចក្តី​សម្រេច​ពីមុន ចុះខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ដែលបានបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ឯក សារក្នុងបរិបទនេះក៏​ដោយ។ បញ្ហាលើគុណភាពនៃបទសម្ភាសន៍របស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ក៏ត្រូវបានលើកឡើង​ផងដែរ (របាយការណ៍លេខ ៣៣, ៣៥ ,៣៧ និង ៣៩)។ នៅក្នុងរបាយការណ៍លេខ ៣១ ដែលរាយការណ៍ពី​ការ​ធ្វើ​សំណើ​អនុ​លោម​តាមវិធានផ្ទៃ ក្នុង ៣៥ ស្តីពីការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់អង្គជំនុំជម្រះនោះ អង្គជំនុំ ជម្រះ បានច្រាលចោលចំពោះបណ្តឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹង សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីរាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ដែលបានចុះផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មាន។ មានបញ្ហានីតិវិធីដ៏គួរឲ្យចាប់ អារម្មណ៍មួយ អាចស្វែង​រក​ក្នុង​​របាយការណ៍លេខ ៣២ ​ដែលបានបង្ហាញពីរបៀបដែលអង្គជំនុំជម្រះគួរតែមានប្រតិកម្ម នៅពេលដែលមាន​សាក្សីណាម្នាក់ (ដូចជាក្នុងករណី សាក្សី ភី ភួន) ក្រោយពីបានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនាការ បានផ្តល់សេចក្តី ថ្លែង​ការណ៍លើសក្ខីកម្មរបស់ ពួកគាត់ជាសាធារណៈ (តាមរយៈការធ្វើបទសម្ភាសន៍ តាមសារព័ត៌មានជា ដើម)។ របាយ​ការណ៍លេខ ៣៤ បានពិភាក្សាជាពិសេសលើ បញ្ហានៃការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី រួមទាំងលើ​ការទាមទារសំណង ការប្រើប្រាស់ឯកសារ និងសិទ្ធិនៅស្ងៀមសាត់របស់ដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ណាម្នាក់។

បញ្ជីរបាយការណ៍ពីលេខ ៣១ ដល់លេខ ៤០ នេះ សូម​ស្វែង​រក​​តាមការតភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Index of AIJI KRT Trial Monitor Weekly Report Issue 31-40 in Khmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s